¹ãÖÝÓÊÕþÓʹº×ÊѶ¼¯----µÚÒ»ÆÚ

eDM eDM at mm.c121.net
Thu Dec 19 17:59:26 UTC 2002


<html>
<head>
<title>ÓÑ°²Óʹº·þÎñÐÅÏ¢</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<style type="text/css">
<!--
.we { font-family: "ËÎÌå"; font-size: 15px}
-->
</style>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" topmargin="10">
<div align="center"> 
 <table width="723" height="46" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr> 
   <td width="114" height="46" bgcolor="#99CC00"> <div align="left"></div>
    <div align="center"><img src="http://www.c121.net/mail/youan_post.jpg" width="109" height="41" align="middle"></div>
</td>
   <td width="133" bgcolor="#99CC00"><img src="http://www.c121.net/mail/chinapostlogo.jpg" width="129" height="41" 
align="middle"></td>
   <td width="407" align="left" valign="middle" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#99CC00" height="49"> 
    <table width="246" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" height="47">
     <tr> 
      <td> <div align="left"><font color="#FFFFFF" size="6"><b>ÓÑ°²Óʹº·þÎñÍø</b></font></div></td>
     </tr>
    </table>
    <font color="#FFFFFF" size="6"> </font></td>
   <td width="69" height="46" bgcolor="#99CC00"> <div align="right"><a href="http://www.c121.net/mail/main.htm?ur=
inn-bugs at isc.org" target="_blank"><img src="http://www.c121.net/mail/c121logo.jpg" width="62" height="42" border="0" align="left">
</a></div></td>
   
  </tr>
 </table>
 <table width="723" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="35">
  <tr>
   <td bgcolor="#0291B5" valign="middle" align="center"> 
    <div align="center"> 
     <p class="we"><font color="#FFFF00" face="ºÚÌå" size="5">
½ñÆÚΪ´ó¼Ò½éÉÜÁ½¸öÐÂ×ÊѶ ......</font></p>
    </div>
   </td>
  </tr>
 </table>
 <table width="723" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr> 
   <td rowspan="2" width="262"><a href="http://www.c121.net/mail/noni.htm?ur=inn-bugs@isc.org" target="_blank"><img 
src="http://www.c121.net/mail/1.jpg" width="283" height="218" border="0"></a></td>
   <td width="461" height="57"><img src="http://www.c121.net/mail/2.jpg" width="440" height="57"></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td width="461" height="161" background="http://www.c121.net/mail/3.jpg" valign="top"> 
    <table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" height="131">
     <tr> 
      <td width="378" rowspan="2" class="we"> <font color="#000033" size="3">
1953Äê©oÏí¸ºÊ¢ÃûµÄʳÎï¿Æѧ¼°Éú»¯Ñ§¼ÒÂÞ·ò.º£Äá¿Ë²©Ê¿©o
·¢ÏÖ²¤Âܺ¬ÓпÉÒÔ´Ù½øÈËÌåÎüÊÕÑø·ÝÄÜÁ¦µÄÔªËØ
<<ÈüçóÄþ
>>©oËûÆäºó·¢ÏÖ..................... 
       </font><font color="#000033" size="3">
ÔÚ¶þÊ®ÊÀ¼Í©oרÃÅÑо¿ÌìÈ»ÁÆ·¨µÄÈËÀàÖ²Îïѧ¼Ò©o
²Å¿ªÊ¼ÉîÈëÑо¿Õâ·Ç·²µÄ¹ûʵ©oÁ¬ÃÀ¾üÔÚµÚ¶þ´ÎÊÀ½ç´óÕ½ÆÚ¼ä©o
ÒàÑо¿ÇóÖ¤¹ýŵÀöÖ²ÎïµÄÓÃ;ºÍÒæ´¦©o½«Ö®¿¯ÔØÓÚÕ½³¡ÇóÉúÊÖ²áÖС£
½ñÌì©o
</font><a href="http://www.c121.net/mail/noni.htm?ur=inn-bugs@isc.org" target="_blank"><font color="#FF0000">...<span class="we">
>>ÏêϸÇëµã»÷</span></font></a></td>
      <td height="74" width="18"> </td>
     </tr>
     <tr> 
      <td height="60" width="18"> </td>
     </tr>
    </table>
   </td>
  </tr>
 </table>
 <div align="center">
  <table width="723" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="179">
   <tr> 
    <td background="http://www.c121.net/mail/bg.jpg" height="27"> 
     <div align="left"><img src="http://www.c121.net/mail/yp.jpg" width="204" height="38"> </div>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td background="http://www.c121.net/mail/bg.jpg" valign="top"> 
     <table width="628" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
      <tr> 
       <td width="469" height="87"><font color="#000033">
ÀîÌ«©sʵ²»ÏàÂ÷©oÎÒÄê¼Í²»Ð¡ÁË©o
¶øÕÉ·òÒàÈý·¬ËĴεØ"ͶËß" 
ÎÒµÄÃ沿Ƥ·ô·Ç³£ËɳکoÕæµÄÁîÎÒÐÄ»ÒÒâÀä¡£ 
        </font><font color="#FF3300"><p><font color="#000033">
»ÆС½ã£ºÊÇѽ£¡ÎÒ¹¤×÷²ÙÀÍ£¬ÃæÈÝ¿ªÊ¼²»Æ¯ÁÁ£¬
ÎÒÄÐÅóÓÑ¿ªÊ¼ÓÐ΢ÑÔ£¬ÎÒÕæÓе㵣ÐÄ.....</font></p>
        <p><font color="#000033">
ÑîÌ«©sΪʲçÛ²»¿¼ÂÇ´òÑòÌ¥ËØÕëÄØ©t
Ìý˵ºÜ¶àÄÐÅ®Ã÷ÐÇ¡­¡­.</font></p>
        <p><font color="#000033">
ÀîÌ«©pÑîÌ«¡¢»ÆС½ã©s¾¿¾¹ÄãÃǶÔÑòÌ¥ËصÄÈÏʶÊÇ·ñ×ã¹»ÄØ©t
ÊÇ·ñ´òÑòÌ¥ËØÕë¾ÍÒ»¶¨ÄÜÇà´º³£×¤ÄØ©tÊÇ·ñÒ»¶¨Ã»¸±×÷ÓÃÄØ©t</font></p>
        </font> </td>
       <td rowspan="2"> 
        <div align="center"><a href="http://www.c121.net/mail/yts.htm?ur=inn-bugs@isc.org" target="_blank"><img 
src="http://www.c121.net/mail/dna2.jpg" width="133" height="178" border="0"></a></div>
       </td>
      </tr>
      <tr> 
       <td width="469"> 
        <div align="right"><a href="http://www.c121.net/mail/yts.htm?ur=inn-bugs@isc.org" target="_blank" class="we"><font 
color="#FF0000">......<span class="we">>> 
         ÏêϸÇëµã»÷</span></font></a></div>
       </td>
      </tr>
     </table>
    </td>
   </tr>
  </table>
 </div>
 <table width="723" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="7">
  <tr>
   <td background="http://www.c121.net/mail/bg_under.jpg"></td>
  </tr>
 </table>
 <p><a href="http://www.c121.net/mail/main.htm?ur=inn-bugs@isc.org" target="_blank">ÓÑ°²Óʹº·þÎñÍø C121.NET</a></p>
</div>
</body>
</html>
More information about the inn-bugs mailing list