ÇÁ·Î±×·¥ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù

tyu577p tyu5577y5 at hanmail.net
Thu Nov 7 21:14:53 UTC 2002


 ¿©·¯ºÐ ¾È³çÇϼ¼¿ä?¿©·¯ºÐ ¾È³çÇϼ¼¿ä? 

ÄÄÇ»Å͸¦ »ç¿ëÇÏ´Ùº¸¸é ¸¹Àº ÇÁ·Î±×·¥µéÀÌ ÇÊ¿äÇÏÁÒ. ÇÏÁö¸¸ ±×°ÍµéÀÇ °¡°ÝÀÌ 

Á¤¸» Àå³­ÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¼ö½Ê,¼ö¹é¸¸¿ø ÀÌ»ó °¡´Â°Íµéµµ Çã´ÙÇÏÁÒ. 

ÀÌÁ¦ ¾Æ¹« °ÆÁ¤ ¸¶½Ê½Ã¿ä. ÀÌ ¸®½ºÆ®°¡ ¿©·¯ºÐÀÇ °í¹ÎÀ» ¸»²ûÈ÷ Ç®¾î
µå¸±°Ì´Ï´Ù.

 

±×µ¿¾È ÇÊ¿ä·Î Çß´ø °ÔÀÓ.±×·¡ÇÈ.À¯Æ¿¸®Æ¼ µîµî ¸ðµç ÇÁ·Î±×·¥À» 

¸¸¿øµµ ¾ÈµÇ´Â °¡°Ý¿¡ ¼ÒÀåÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ·¸°Ô ½Î°Ô ÆÄ´Â ¾÷ÀÚ´Â Á¸ÀçÇÏÁö
¾Ê½À´Ï´Ù. 

 

¸®½ºÆ®´Â ¸ñ·ÏÀ»[1] ´©¸£½Ã¸é °£´ÜÇÏ°Ô ´Ù¿îÀÌ µË´Ï´Ù. 

¾ÐÃàÀ» Ç®°í º¸½ÅµÚ¿¡ ¸ñ·Ï¾ÈÀÇ ¿¬¶ôó·Î ÀüÈ­ÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù. 

¸¸¾à ÆäÀÌÁö°¡ ¾ø´Ù´Â ¿¡·¯°¡ ¶ß¸é È­¸é¿¡ ³ª¿À´Â´ë·Î UTF-8 üũ¸¦ ÇØÁ¦ÇϽøé 

ÇØ°áÀÌ µÉ°Ì´Ï´Ù. ÀÌ ¸ÞÀÏÀÌ ¿øÇÏÁö ¾Ê´Â ¸ÞÀÏÀ̾ú´Ù¸é ´ë´ÜÈ÷ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù. 


    

 

--- Links ---
  1 http://my.dreamwiz.com/rty9633/¸ñ·Ï.zip

-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: application/octet-stream
-- File: ³»¿ë.htm
More information about the inn-bugs mailing list