òåìí ääëøåéåú ùìàäëøúí îòåìí

spin spin6 at walla.co.il
Fri Dec 26 04:06:24 UTC 2003


<HTML xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=WINDOWS-1255">
<TITLE></TITLE>
<META content="text/html; charset=unicode" http-equiv=Content-Type>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft FrontPage 5.0" >
</HEAD>
<BODY Link=red vLink=cc1133 >
<p align="center">
<img border="0" src="http://www.televoice.co.il/Pirsum/headline1.JPG" width="842" height="68"><br>


</p>


<div id=onus align=center style="z-index: 1; width: 892; height: 393" dir="rtl">

<div align="right">
 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1" height="578">
  <tr>
   <td width="20%" height="578" rowspan="10"> 
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="right"><b>
<font face="Arial" color="#000080"><span dir="LTR">Sp</font><font face="Arial" color="#48AE17">i</font><font face="Arial" color="#000080">n</font></span></b><span lang="HE" style="font-family: Arial">
<b><font color="#CC1133">äéðä îòøëú äëøåéåú èìôåðéú, ùëîåúä òåã ìà äéëøúí!!!</font></b><br>
<font size="2">äîòøëú äâãåìä åäàéëåúéú îñåâä áîãéðä, îàôùøú ìëí ìäàæéï 24 
ùòåú áéîîä ìòùøåú àìôé úéáåú äëøåéåú, ìôúåç úéáåú äëøåú îùìëí åâí ìùåçç áùéçåú  
àçã òì àçã òí îùúîùéí àçøéí ùðîöàéí òì ä÷å.</font></span>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="right"><span lang="he">
<font size="2" face="Arial">
áîòøëú äëøåéåú æå, ðéúï ìáöò äúàîåú ùì áðé æåâ ôåèðöéàìéí áàîöòåú
<font color="#CC1133"> <b><u>
÷øéèøéåðéí ùåðéí åîâååðéí</u></b></font> ëâåï: ñåâ ÷ùø, èååç âéìàéí, àæåø 
îâåøéí, øîú äùëìä ðãøùú îáï\áú</font></span><span lang="he"><font size="2" face="Arial">
äæåâ, äøâìé òéùåï ùì áï\áú äæåâ, èååç âåáä îåòãó åãøåâ àøáò ñåâé áéìåééí</font></span><span lang="he"><font size="2" face="Arial">
îåòãôéí.</font></span>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="right"><span lang="he">
<font size="2" face="Arial">ãéøåâ ÷øéèøéåðéí àìå, éñééòå ìëí ìäàæéï ìúéáåú 
øìååðèéåú <font color="#CC1133"> <b><u>ùáàîú îúàéîåú ìëí</u>.</b></font></font></span><font color="#CC1133">
</font>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="right"><span lang="HE" style="font-family: Arial">
<font size="2"><br>ìéãéòúëí, úéáåú ääëøåú á </font>
</span>
<b>
<font face="Arial" size="2" color="#000080"><span dir="LTR">Sp</font><font face="Arial" size="2" color="#48AE17">i</font><font face="Arial" size="2" color="#000080">n</font></span></b><span lang="HE" style="font-family: Arial"><font size="2"> 
îúçãùåú îéãé éåí åîìàåú  áðùéí åâáøéí äîòåðééðéí ìôúåç àú äøàù, ìäøçéá 
àåô÷éí,  åìäòéæ åìäúðñåú á÷ùøéí çãùéí, åäëì ëîåáï áãéñ÷øèéåú îåçìèú.<br>
äùéîåù á-</font></span><b><font face="Arial" size="2" color="#000080"><span dir="LTR">Sp</font><font face="Arial" size="2" color="#48AE17">i</font><font face="Arial" size="2" color="#000080">n</font></span></b><span lang="HE" style="font-family: Arial"><font size="2">  
äåà  <font color="#CC1133"> <b><u>çéðí</u></b></font>,</font></span><font face="Arial" size="2"><span lang="HE" dir="LTR">
</span></font><span lang="HE" style="font-family: Arial"><font size="2"> åìà  
ðéãøù úùìåí òáåø äùéøåú îìáã 
îçéø ùéçä ñìåìàøéú!!</font></span>    </td>
   <td width="46%" height="578" rowspan="10">
  
     <p align="center">
     <img border="0" src="http://www.televoice.co.il/Pirsum/spinlogoNumberPic.JPG" width="394" height="496"><p align="center">
     <img border="0" src="http://www.televoice.co.il/Pirsum/kiss_03.jpg" width="387" height="182"></td>
   <td width="34%" height="41" colspan="2" >
    </td>
  </tr>
  
  <tr>
   <td width="34%" height="16" colspan="2" bgcolor="#EE2D4F">
   <p align="center"><b><span lang="he"><font size="5" face="Arial">ëðéñä éùéøä ìúéáä</font></span><font size="5"> </font></b></td>
  </tr>
  
  <tr>
   <td width="34%" height="1" colspan="2">
   </td>
  </tr>
  
  <tr>
   <td width="17%" height="86" align="center">
   <p align="right"><font face="Arial"><span lang="he"><font size="2">áú 31, âøåùä + 1, îçôùú âáø 
   ëðä ùàåäá ìôð÷ åìäúôð÷.</font></span><font size="2"><br><span lang="he">057-303002</span>   
   <br></font><b><span lang="he"><font size="2" color="#3399FF">îñôø úéáä : 
   100408</font></span></b></font></td>
   <td width="17%" height="88" align="right" ><font face="Arial"><span lang="he"><font size="2">áï 35, à÷ãîàé, îçôù ÷ùø øöéðé 
   òí áçåøä çîä åàåäáú.</font></span><font size="2"><br><span lang="he">057-303002</span>
   <br></font><b><span lang="he"><font size="2" color="#CC1133">îñôø úéáä : 100668</font></span></b></font></td>
  </tr>
  
  <tr>
   <td width="17%" height="91" align="center">
   <p align="right"><font face="Arial"><span lang="he"><font size="2">áú 24, ñèåãðèéú, îòåðééðú áâáø 
   ìîèøä øöéðéú.</font></span><font size="2"><br><span lang="he">057-303002</span>   
   <br></font><b><span lang="he"><font size="2" color="#3399FF">îñôø úéáä : 100361</font></span></b></font></td>
   <td width="17%" height="90" align="right"><font face="Arial"><span lang="he"><font size="2">áï 42, îçôù áçåøä ùçåùáú, 
   îøâéùä, éåãòú ìúú, ì÷áì åìä÷ùéá.</font></span><font size="2"><br><span lang="he">057-303002</span>
   <br></font><b><span lang="he"><font size="2" color="#CC1133">îñôø úéáä : 100658</font></span></b></font></td>
  </tr>
  
  <tr>
   <td width="17%" height="70" align="right"><font face="Arial"><span lang="he"><font size="2">áú 35, âøåùä +1, éôä 
   åàéðèìâðèéú, îçôùú âáø ìôø÷ á.</font></span><font size="2"><br><span lang="he">057-303002</span>   
   <br></font><b><span lang="he"><font size="2" color="#3399FF">îñôø úéáä : 100584</font></span></b></font></td>
   <td width="17%" height="70" align="right"><font face="Arial"><span lang="he"><font size="2">áï 33, âáåä, ðàä åëðä, îçôù àú 
   äàçú åäéçéãä ì÷ùø øöéðé áìáã.</font></span><font size="2"><br><span lang="he">057-303002</span>
   <br><font color="#CC1133"><b><span lang="he">úéáä îñôø : 100631</span><p:colorscheme colors="#FFFFFF,#000000,#808080,#000000,#00CC99,#3333CC,#CCCCFF,#B2B2B2" /></b></font></font></font></td>
  </tr>
  
  <tr>
   <td width="17%" height="61" align="right"><font face="Arial"><span lang="he"><font size="2">áú 20, çîåãä åéôä áàåôéä å÷öú 
   áéåôéä, îìàä, îçôùú âáø øöéðé åàîéúé.</font></span><font size="2"><br><span lang="he">057-303002</span>   
   <br></font><b><span lang="he"><font size="2" color="#3399FF">îñôø úéáä : 100610</font></span></b></font></td>
   <td width="17%" height="61" align="right"><font face="Arial"><span lang="he"><font size="2">áï 27, îçôù øöéðéú òí øàù 
   ôúåç, ùàåäáú ìáìåú åàðøâèéú.</font></span><font size="2"><br><span lang="he">057-303002</span>   
   <br><font color="#CC1133"><b><span lang="he">îñôø úéáä : 100198</span><p:colorscheme colors="#FFFFFF,#000000,#808080,#000000,#00CC99,#3333CC,#CCCCFF,#B2B2B2" /></b></font></font></font></td>
  </tr>
  
  <tr>
   <td width="17%" height="61" align="right"><font size="2" face="Arial">áú 30, à÷ãîàéú, ðàä îàåã, îòåðééðú á÷ùø øöéðé 
   òí ðàä.<br>057-303002   <br><b><font color="#3399FF">îñôø úéáä : 100548</font></b></font></td>
   <td width="17%" height="61" align="right">
   <p:colorscheme colors="#FFFFFF,#000000,#808080,#000000,#00CC99,#3333CC,#CCCCFF,#B2B2B2" />
   <div v:shape="_x0000_s1026" class="O">
    <div style="text-align:right;mso-char-wrap:1;mso-kinsoku-overflow:1">
     <p style="text-align: center">
     <font face="Arial">
     <span lang="he"><font size="2">áï 26, ðàä, 177, îçôù áçåøä ëééôéú ìáéìåééí îùåúôéí.</font></span><font size="2"><br>
     <span lang="he">057-303002</span>  
     <br></font><b><span lang="he"><font size="2" color="#CC1133">îñôø úéáä : 101081</font></span></b></font></div>
   </div>
 </td>
  </tr>
  
  <tr>
   <td width="17%" height="80" align="right"><font face="Arial"><span lang="he"><font size="2">áú 24, îçôùú âáø ùéâùéí àú 
   çìåîåúéé.</font></span><font size="2"><br><span lang="he">057-303002</span>   
   <br></font><b><span lang="he"><font size="2" color="#3399FF">îñôø úéáä : 101089</font></span></b></font></td>
   <td width="17%" height="80" align="right"><font face="Arial"><span lang="he"><font size="2">ðùåé áï 32, îçôù áçåøä 
   ìøéâåùéí ãéñ÷øèééí.</font></span><font size="2"><br><span lang="he">057-303002</span>
   <br></font><b><span lang="he"><font size="2" color="#CC1133">îñôø úéáä : 101016</font></span></b></font></td>
  </tr>
  
  <tr>
   <td width="17%" height="63" >
   <font size="5" face="Arial"> </font></td>
   <td width="17%" height="63" >
    </td>
  </tr>
  
 </table>
</div>
</div>
<p align="center"><a href="mailto:spin6 at walla.co.il?subject=äñøä îúôåöä ñôéï">
ìäñøä îøùéîú úôåöä ìçöå ëàï</a></p>
</BODY>
</HTML>
More information about the inn-bugs mailing list