ПРИКОЛЬНЫЕ МОБИЛЫ

je eladio at seznam.cz
Tue Jun 22 03:12:35 UTC 2004


  
Âñåãî 2 990 ðóá. Siemens - XELIBRI 2 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
(îäèíàêîâû äëÿ îáåèõ ìîäåëåé) 
 * Ñòàíäàðò: GSM 900/1800 
  * Ðàçìåðû: 99x55x20 ìì 
  * Âåñ: 72 ã 
  * áàòàðåÿ: Li-Ion 600 ìÀ÷ 
  * âðåìÿ ðàçãîâîðà: 4 ÷ 
  * âðåìÿ îæèäàíèÿ: 200 ÷ 
  * ýêðàí ìîíîõðîìíûé 
  * ïîäñâåòêà áåëàÿ 
  * ïîëèôîíèÿ (16 ïîëîñ) 
  * âèáðîçâîíîê 
  * ãîëîñîâîé íàáîð 
  * óäåðæàíèå âûçîâà 
  * êîíôåðåíö-ñâÿçü 
  * çàï.êíèæêà (100 íîìåðîâ+ SIM ïàìÿòü) 
  * ÷àñû, áóäèëüíèê, îðãàíàéçåð 
  * ÿçûêè: àíãë, ôðàí, íåì, èñï, èòàë 
  * SMS, EMS 
  * öâåòà: ãîëóáîé ìåòàëëèê (XELIBRI-2),
  òåìíî-ñèíèé ëàê (XELIBRI-4)
Siemens - XELIBRI 4 [IMG][IMG]
Îôîðìèòü çàêàç ìîæíî íà ñàéòå WWW.SHOP4U.RU[1] 

èëè ïî òåë.: (095) 981-0175

èëè å-mail: xelbisimens at netscape.net[2] (ÔÈÎ, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, òî÷íûé
àäðåñ äîñòàâêè, ìîäåëü, êîëè÷åñòâî) 

--- Links ---
  1 http://www.SHOP4U.RU
  2 mailto:xelbisimens at netscape.net

-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: image/jpeg
-- File: 1.jpg


-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: image/jpeg
-- File: 2.jpg
More information about the inn-bugs mailing list