Типография. Самые низкие цены.2

barton vinodh at seznam.cz
Wed Jun 30 10:04:01 UTC 2004


Content-Type: text/plain; charset=Windows-1251
Content-Transfer-Encoding: 8bit 
 
  Òåë. 237-0161, 995-4648, 233-4460 
  Èäåàëüíûé âàðèàíò äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà!

   1. Âèçèòêè 200 øò - 16 ó.å. (ôîðìàò 90õ50 ìì, 
   ïå÷àòü 4+4, áóìàãà 300ã.)
   
   
    
    
     Òèðàæ
     
      200
     
      300
     
      400
     
      500
     
      1000
     
      2000
     
      3000
    
     Öåíà
     
      16 ó.å.
     
      23 ó.å.
     
      27 ó.å.
     
      30 ó.å.
     
      34 ó.å.
     
      44 ó.å.
     
      61 
    ó.å.2. 
   Ôëàåðñû* 1/3 A4 500 øò. - 79 ó.å.(ôîðìàò 210x100 ìì áóìàãà 300 ã 
   ïå÷àòü 4+4)*À òàêæå ïðèãëàøåíèÿ, îòêðûòêè, êàëåíäàðèêè, äèñêîíòíûå 
   êàðòû, ëîòåðåéíûå è âõîäíûå áèëåòû
   
    
    
     Ðàçìåð \ 
     Òèðàæ
     
      300
     
      500
     
      1000
     
      2000
     
      3000
     
      4000
     
      5000
    
     60õ150
     
      33 ó.å.
     
      43 ó.å.
     
      52 ó.å.
     
      62 ó.å.
     
      87 ó.å.
     
      111 
ó.å.
     
      136 
    ó.å.
    
     70õ100
     
      28 ó.å.
     
      38 ó.å.
     
      42 ó.å.
     
      52 ó.å.
     
      75 ó.å.
     
      97 ó.å.
     
      115 
    ó.å.
    
     100õ150
     
      53 ó.å.
     
      63 ó.å.
     
      79 ó.å.
     
      98 ó.å.
     
      133 
ó.å.
     
      169 
ó.å.
     
      209 
    ó.å.
    
     100õ210
     
      74 ó.å.
     
      80 ó.å.
     
      103 
ó.å.
     
      125 
ó.å.
     
      174 
ó.å.
     
      223 
ó.å.
     
      259 
    ó.å.3. 
   Ëèñòîâêè À4, 1000 øò - 109 ó.å. (210õ297 ìì, áóì. 150 ã., ïå÷àòü 
   4+4)Áóêëåòû À4, 1000 øò - 119 ó.å. (210õ297 ìì, áóì. 150 ã., 
   ïå÷àòü 4+4, äâà ôàëüöà)Ëèñòîâêè, ôëàåðñû: 1/3 À4, 1000 øò - 60 
   ó.å. (210õ100 ìì, áóì. 150 ã., ïå÷àòü 4+4)
   
   
    
    
     Ðàçìåð \ 
     Òèðàæ
     
      300
     
      500
     
      1000
     
      2000
     
      3000
    
     1/3 À4
     
      40 ó.å.
     
      50 ó.å.
     
      60 ó.å.
     
      80 ó.å.
     
      112 
    ó.å.
    
     À4
     
      90 ó.å.
     
      95 ó.å.
     
      109 
ó.å.
     
      200 
ó.å.
     
      270 
    ó.å.
    
     À4 
(áóêëåò)
     
      95 ó.å.
     
      103 
ó.å.
     
      119 
ó.å.
     
      215 
ó.å.
     
      290 
    ó.å.
    
     À5
     
      74 ó.å.
     
      80 ó.å.
     
      95 ó.å.
     
      112 
ó.å.
     
      160 
    ó.å.4. 
   Êàðìàííûå êàëåíäàðèêè 1000 øò - 53 ó.å. (ôîðìàò 70õ100 ìì, ïå÷àòü 
   4+4, áóìàãà 300ã., ëàìèíàöèÿ 32 ìêð., ñêðóãëåíèå óãëîâ). 
   
   
    
    
     
      Òèðàæ
     
      300
     
      500
     
      1000
     
      2000
     
      3000
     
      4000
     
      5000
    
     
      Öåíà
     
      34 ó.å.
     
      41 ó.å.
     
      53 ó.å.
     
      96 ó.å.
     
      125 
ó.å.
     
      139 
ó.å.
     
      152 
    ó.å.5. 
   Âîááëåðû 1000 øò - 197 ó.å. (ôîðìàò 150õ100 ìì, áóìàãà 300ã., 
   ïå÷àòü 4+0, íà ãèáêîé íîæêå ñ 2-õ ñòîðîííèì ñêîò÷åì). Âîááëåð 
   (çàìîðñêîå ñëîâî) - ïîäâåñêà (ðåêëàìà, èíôîðìàöèÿ, ïðîñòî ôîòî) íà ãèáêîé 
   ïëàñòèêîâîé íîæêå, ïðèêðåïëÿåìàÿ ê âåðòèêàëüíîé îïîðå (ñòåíå, ñòåëëàæó è 
   ïðî÷åå). Ñ ðîñêîøíûì âèäîì êóðîðòà, Âàøåé ïðîäóêöèè è Âàøèì ëîãî, ýòà âåùü âûçîâåò 
   ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé ó Âàøèõ êëèåíòîâ. 
   6. ×åðíî-áåëûå êàòàëîãèÏå÷àòü êàòàëîãîâ 
   òèðàæîì îò 500 äî 1000 ýêçåìïëÿðîâ è âûøå îôñåòîì íå äîðîæå è ãîðàçäî 
   êà÷åñòâåííåå ïå÷àòè íà ðèçîãðàôå. 
   7. Êîíâåðòû äëÿ CD äèñêîâ 100 øò. - 18 
   ó.å.Ñ âàøåé ôèðìåííîé ñèìâîëèêîé
   + Äèçàéí è èçãîòîâëåíèå îðèãèíàë ìàêåòîâ, 
   pre-press. Ïå÷àòü íà HeidelbergSpeedmaster, Roland 204, öèôðîâàÿ 
   ïå÷àòü. Óìåíèå ðàáîòàòü ñ ëþáûìèñðîêàìè. Èäåàëüíûé âàðèàíò äëÿ 
   ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà. Ñêèäêè, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. 
   Êîíôèäåíöèàëüíîñòü.
   Êàæäûé çàêàç ðàññ÷èòûâàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî, 
   çâîíèòå!
   Âñå öåíû óêàçàíû ñ ÍÄÑ, áåç ñòîèìîñòè äèçàéíà 
   îðèãèíàë-ìàêåòà.Òåë. 
   995-4648, 237-0161, 233-4460


More information about the inn-bugs mailing list